iPattrainer.
Inspiring People Co., Ltd.

iPat Profile

ประสบการณ์ผ่านงานจริง – อิงหลักการ
(Hands-on & Work-Based Experiences)

พัชราภรณ์ ตู้วชิรกุล

วิทยากรที่ส่งมอบหลักสูตรจากประสบการณ์จริง 30 ปี จากระดับปฏิบัติการจนถึงระดับการวางกลยุทธ์ 

การศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี ศิลปศาตร์บัณฑิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ( เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบัน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินสไปริ่ง พีเพิ่ล จำกัด
 • ผู้สอบคุณวุฒิวิชาชีพ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRCC)
 • ที่ปรึกษาศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ อาจารย์พิเศษสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • วิทยากร สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ

"

ประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์จริง 30 ปี จากระดับปฏิบัติการจนถึงระดับการวางกลยุทธ์ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในองค์กรชั้นนำ

 • อดีตรองผู้อำนวยการส่วนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Head of HRD)  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร บริษัท AIA
 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
 • ที่ปรึกษาอาวุโส (Senior Consultant) ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท Human Dynamic
 • วิทยากรหลัก 1 ใน 10 ท่านแรก ฝึกอบรมหลักสูตร The AIS Way สำหรับพนักงานให้บริการ AIS
  • Front Office จำนวน 600 คน / Call Center จำนวน 200 คน
 • วิทยากรหลัก 1 ใน 20 ท่านแรก (Rating Top 5 Certified Trainer) ฝึกอบรมหลักสูตร The AIS Way for Corporate สำหรับผู้บริหาร / พนักงาน AIS จำนวน 7,000 คน
 • วิทยากรหลัก อบรม พนักงาน / ผู้บริหาร สำหรับ Allianz Ayudhya ทั้งบริษัทฯ จำนวน 800 ท่าน
 • **อดีต Change Management Team โครงการ D-SAP ดัชมิลล์ Go Live ภายใน 9 เดือน
  การเปลี่ยนแปลงกระบวนการธุรกิจทั้งหมด ตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อของลูกค้า / การวางแผนการผลิต / การบริหารคุณภาพ / การจัดการวัตถุดิบ และการจัดซื้อ / การจัดเก็บสต๊อค /การบริหารทรัพย์สิน / การจัดส่งสินค้า / การวางบิล-รับชำระค่าสินค้า /การบริหารต้นทุน  
 • ประสบการณ์ในงานพัฒนาบุคลากร โดยเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรต่าง ๆ (HR Solutions) เช่น
  • Training & Development: Training Roadmap, Competency Based Development
  • Organization Development ; Corporate Culture, Employee Engagement, KM, Customer at Touch Point, Managing Change & Internal Communication
  • Career Management
  • Talent & Succession Planning

"

ประสบการณ์งานให้คำปรึกษา

ที่ปรึกษา การออกแบบแผนเส้นทางพัฒนาบุคลากร (Development Roadmap) และการออกแบบหลักสูตรทั้งหมดภายใต้แผน (Course Design)

 • บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
  โครงการปรับปรุงสมรรถนะหลัก สมรรถนะผู้บริหาร และหลักสูตรเพื่อการพัฒนาตามสมรรถนะ 
 • บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
  โครงการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาระบบสมรรถนะ และระบบพัฒนาบุคลากร (Competency & Development System) 
 • บริษัท สามมิตรมอร์เตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)
  โครงการจัดทำระบบพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development Program) 
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)
  โครงการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  โครงการพัฒนาระบบแผนสืบทอดตำแหน่งและการส่งเสริมพัฒนาความสามารถบุคลากร 
 • บริษัท เวิลด์ แอคเซสซอรี่ส์ แอนด์ ออโต้พาร์ท จํากัด
  โครงการจัดทำระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Hyman Resources Management and Development System) 

ที่ปรึกษาการพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการ และมาตรฐานการบริการ

 • บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
  โครงการออกแบบมาตรฐานการสื่อสารในงานปรับโครงสร้างหนี้ 
 • บริษัท เวิลด์ แอคเซสซอรี่ส์ แอนด์ ออโต้พาร์ท จํากัด
  โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการ และมาตรฐานการบริการ (Service Standard) 

ที่ปรึกษาการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 • โครงการ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร สำหรับกลุ่มบริษัทฯ ดีสโตน
 • Course Evaluator หลักสูตรพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงานประจำปี 2563 กสทช.
 • Course Evaluator หลักสูตรอำนวยการประจำปี 2563 กสทช.
 • Project Coach สำหรับ Talent บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

"

ผลงาน และกิจกรรม

 • ผู้สอบคุณวุฒิวิชาชีพ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRCC)
 • สอบผ่านใบผู้ประกาศจากกรมประชาสัมพันธ์ และออกบัตรรับรองโดยกสทช.
 • อดีตผู้ประกาศข่าววิทยุ รายการเรดิโอโหวต แซทเทลไลท์ บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย 
 • ผลงานอื่นๆ เช่น บันทึกเสียง IVR (Interactive Voice Response) สื่อการเรียนรู้ และโฆษณาทางโทรศัพท์
 • อดีตกองบรรณาธิการ วารสาร People Magazine  ของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 
 • อดีตคอลัมน์นิสต์ Movie Inspired วารสาร People Magazine  ของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

"

ประวัติการฝึกอบรมพิเศษ

 • Certified trainers for ‘Social Styles Series (Understanding & Managing Behavioral Differences) by TRACOM.USA
 • Certified Trainer for Corporate Culture Workshop by APM
 • Certified trainers for “The AIS Way for Corporate” by Performa (Thailand) Co., Ltd.
 • Certified trainers for “Interaction Management” by DDI
 • The 7 Habits of Highly Effective People by PACRIM
 • 360 degrees competency assessment by PACRIM
 • Job Analysis Workshop and Identifying Criteria for Success Software by DDI
 • “The 10th International Exposition of QCC Circles (IEQCC’93)”, organized by National Productivity Board of Singapore in Singapore (First Prize award for presenting the QC activity in Think Quality Day Fair 1993)

"

ประสบการณ์วิทยากร และที่ปรึกษา

Contact Us: iPattrainer; Inspiring People Co., Ltd.

083-2780888